Историја - лексикон појмова
61

Аутор: приреди Рихард ван Дилман
Област: Опште историје земаља и континената
Издавач: Клио
Година издања: 2010.
Где могу купити ову књигу: www.korisnaknjiga.com

Обра­зац исто­риј­ске на­у­ке је у прет­ход­ним де­це­ни­ја­ма зна­чај­но из­ме­њен. По­ста­вља­ње но­вих пи­та­ња до­ве­ло је до но­вих вред­но­ва­ња, но­ве ме­то­де и те­о­ри­је про­ши­ри­ле су и из­ме­ни­ле схва­та­ње про­бле­ма, а но­ве ди­сци­пли­не и фор­ме из­ла­га­ња на­и­шле су на отво­ре­ну и кри­тич­ки на­стро­је­ну пу­бли­ку. За­то је циљ о­вог из­да­ња да пру­жи увид у са­да­шње ста­ње ис­тра­жи­ва­ња у исто­риј­ској на­у­ци. Књига нас ин­фор­ми­ше о ме­то­да­ма и ди­сци­пли­на­ма, о основ­ним пој­мо­ви­ма исто­риј­ске на­у­ке, као и о исто­риј­ским епо­ха­ма. Сва­ки по­је­ди­нач­ни при­лог ну­ди не са­мо са­ку­пље­не ин­фор­ма­ци­је већ од­ра­жа­ва и ак­ту­ел­не рас­пра­ве у овој на­у­ци, ко­је се во­де с ве­о­ма раз­ли­чи­тих по­зи­ци­ја и ин­те­ре­са и из ко­јих се, из­над све­га, ја­сно ви­ди да не по­сто­ји оп­ште­при­хва­ће­на сли­ка о исто­ри­ји.

Уколико није наведено другачије, садржај ове странице је заштићен лиценцом Ауторство-Некомерцијално-Без прерада 3.0 Unported