Да ли је Европа створена у средњем веку?
54

Аутор: Жак Ле Гоф
Област: Средњи век
Издавач: Клио
Година издања: 2010.
Где могу купити ову књигу: www.korisnaknjiga.com

Књи­га Да ли је Евро­па ство­ре­на у сред­њем ве­ку об­ја­вље­на је у еди­ци­ји Ра­ђа­ње Евро­пе ко­ја је на­ста­ла на ини­ци­ја­ти­ву пет издавача из различитих земаља: C. H. Beck (Minhen), Blackwell (Оксфорд), Crítica (Барселона), Laterza (Рим-Бари), Le Seuil (Париз). Најбољи савремени историчари обрадили су у својим есејима кључне теме европске историје у економској, политичкој, социјалној, верској и културној сфери, ослањајући се при том на дугу историографску традицију, али и на нове научне концепције. Жак Ле Гоф на светло да­на из­но­си тра­го­ве и сло­је­ве број­них про­ме­на од ру­ше­ви­на Рим­ског цар­ства до от­кри­ћа из 16. ве­ка да би по­ка­зао у ко­јој ме­ри са­вре­ме­на Евро­па ба­шти­ни, по­зајм­љу­је, чак се и вра­ћа осо­би­на­ма сред­њо­ве­ков­не „Евро­пе“. Од ка­ро­лин­шког не­у­спе­ха до „ле­пе“ Евро­пе гра­до­ва и уни­вер­зи­те­та, Жак Ле Гоф нас од­во­ди на ин­тен­зив­но пу­то­ва­ње уна­траг у на­ди да ће Евро­пља­ни, бо­ље раз­у­ме­ва­ју­ћи сво­је по­ре­кло, успе­шни­је гра­ди­ти сво­ју бу­дућ­ност.

Уколико није наведено другачије, садржај ове странице је заштићен лиценцом Ауторство-Некомерцијално-Без прерада 3.0 Unported