Историја позног римског царства
10

Аутор: Стивен Мичел
Област: Рим
Издавач: Клио
Година издања: 2010
Где могу купити ову књигу: www.korisnaknjiga.com

Књи­га ну­ди исто­риј­ски пре­глед Рим­ског цар­ства у до­ба по­зне ан­ти­ке, од 284. до 641. го­ди­не. Упра­во се у овом пе­ри­о­ду, то­ком ко­га је Рим­ско цар­ство пре­жи­ве­ло ве­ли­ка по­ли­тич­ка и вер­ска пре­ви­ра­ња, мо­гу на­ћи исто­риј­ски ко­ре­ни сред­ње­ве­ков­не и мо­дер­не Евро­пе као и ислам­ског све­та.

Де­ло са­др­жи обим­ну на­ра­ци­ју о по­ли­тич­ким и вој­ним до­га­ђа­ји­ма и ра­све­тља­ва ва­жне епи­зо­де као што су Кон­стан­ти­но­во пре­о­бра­ће­ње, ства­ра­ње по­бо­жне хри­шћан­ске др­жа­ве од Ис­точ­но­рим­ског цар­ства и об­но­ва рим­ских уни­вер­за­ли­стич­ких ам­би­ци­ја у вре­ме вла­да­ви­не ца­ра Ју­сти­ни­ја­на. Кроз те­мат­ска по­гла­вља аутор раз­ма­тра при­ро­ду по­зно­рим­ске др­жа­ве, на­ста­нак и ка­рак­тер за­пад­них вар­вар­ских кра­ље­ви­на, епо­хал­не вер­ске про­ме­не и глав­не аспек­те при­вре­де и дру­штва. По­след­ња по­гла­вља ба­ве се сла­бље­њем цар­ства, ну­де­ћи при­каз пе­ри­о­да из­ме­ђу из­би­ја­ња Ве­ли­ке ку­ге 542. и за­ла­ска рим­ске пре­вла­сти на Бли­ском ис­то­ку у 7. ве­ку.

Књи­га је опре­мље­на хро­но­ло­шким та­бе­ла­ма, исто­риј­ским кар­та­ма и гра­фи­ко­ни­ма са ко­ри­сним ин­фор­ма­ци­ја­ма, као и би­бли­о­гра­фи­јом ко­ја чи­та­о­ца под­сти­че на да­ље про­у­ча­ва­ње и ис­тра­жи­ва­ње.

Уколико није наведено другачије, садржај ове странице је заштићен лиценцом Ауторство-Некомерцијално-Без прерада 3.0 Unported